Obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto Všeobecné obchodní a provozní podmínky GKJ definují podmínky, za nichž lze užívat prostředků portálu generator-knihy-jizd.cz (dále jen "GKJ"), jehož funkce byly vytvořené společností Internet Stream s.r.o., Lesní 960, Nové Město na Moravě, 592 31, IČ 24688711, telefon 777 865 889 dále jen provozovatel. Pro všechny uživatele GKJ jsou podmínky platné, nezávisle na tom, zda je užívání bezplatné nebo placené, popř. zda k užívání dochází na území České republiky nebo mimo ni. Tyto Všeobecné obchodní a provozní podmínky GKJ jsou závazné pro všechny operace prováděné na úrovni GKJ. Odlišné obchodní podmínky uživatele nebudou akceptovány. Registrací uživatel potvrzuje, že si Všeobecné obchodní a provozní podmínky GKJ přečetl a porozuměl jim a že s nimi souhlasí. Uživatel akceptuje Všeobecné obchodní a provozní podmínky GKJ tím, že je potvrdí kliknutím na příslušnou obrazovku v rámci registrace.

2. PROVOZOVANÉ ŘEšENÍ A PŘEDMĚT PLNĚNÍ

2.1 Provozované řešení

Pro účely Všeobecných obchodních a provozních podmínek GKJ je provozovaným řešením portál GKJ.

2.2 Předmět plnění

Předmětem plnění mezi provozovatelem a uživatelem je zpoplatněná registrace sub_entit (změna příznaku TRIAL na PAID) v rámci GKJ, a to v ročním intervalu per sub_entita. Užívání poskytovaných funkcí v rámci GKJ je zdarma pro registrované uživatele. Společnost Internet Stream s.r.o. provozuje systém GKJ v režimu best-effort.

Jednotlivá specifikační data a datové bloky jsou uloženy do databáze GKJ. Geolokační údaje (adresy zadaných bodů) mohou být využity anonymně u ostatních registrovaných uživatelů GKJ a to z důvodu výkonové optimalizace.

3. REGISTRACE

Užívání funkcí GKJ je založeno na registraci uživatele. Uživatel tak uzavře bezplatný poměr s provozovatelem GKJ, který se řídí podle těchto Všeobecných obchodních a provozních podmínek GKJ. Všechny funkce jsou přístupné po registraci. Platnost profilu uživatele není omezena. Platnost a prezence v GKJ u zavedených sub_entit uživatele není omezena. Jediné omezení je v aktivním zvoleném období, a to pro tu kterou sub_entitu, které je definované rokem jako zpoplatněným obdobím. Mimo toto období má uživatel možnost aktivně pracovat pouze s jednou sub-entitou v režimu TRIAL.

Veškeré funkce GKJ, provozní nastavení, algoritmické zpracování jsou nezpoplatněné. Po vypršení platné registrace si Uživatel následně zvolí časové období, na které si přeje prodloužit registraci sub_entity z nabízených variant časového období. Uživatel opakovaně potvrzuje Všeobecné obchodní a provozní podmínky GKJ tím, že zvolí prodloužení registrace sub_entit a provede platbu. Uživatelem zadané definované období se po úspěšně provedené platbě prodlouží. Uživatel i bez prodloužení registrace může využívat GKJ v dovolených režimech a platných obdobích.

Využívání je k dispozici jen uživatelům, kteří dovršili 18. let, nezletilým není využívání povoleno.

4. VKLÁDANÁ DATA A PODPORA

4.1 Rozlišení dat uživatele

Uživatelé vkládají do GKJ údaje o stavech vozidla, informace o tankování, informace o místech kam jezdit, informace o svých jízdách, dovolených aj. Na tyto data je pohlíženo jako na data Uživatele. Do těchto dat, bez souhlasu uživatele provozovatel nezasahuje. Na základě těchto dat je vytvářen návrh knihy jízd, na který je pohlíženo tak, že není duševním vlastnictvím uživatele. Pokud si uživatel přeje uchovat jednotlivé verze, musí tak učinit manuálně. Pro účely rollbacku od jednoho návrhu k druhé verzi návrhu knihy jízd provozovatel neposkytuje žádnou podporu.

4.2 Online formulář podpory

GKJ obsahuje i online formulář pro podporu. Podpora je provozována na úrovni best effort – tedy dle kapacity a možnosti na straně provozovatele. Placenou podporu je možné zakoupit nad rámec zpoplatněného období. Placená podpora je poskytována především v pracovní dobu Po-Pá 9-16.

4.3 Obecné postupy pro podporu

Pokud uživatel nahlásí jakýkoli problém ohledně výstupu, pohlíží se na aktuálně vygenerovaný návrh knihy jízd jako na nevalidní. Jak je výše zmíněno, tým podpory aplikace má právo nad zadanými daty uživatele provést přegenerování návrhu knihy jízd, pro kontrolu validity nastavení. To platí i pro uzamčené období návrhu knihy jízd. Po nahlášení problémů uživatele má provozovatel právo generovat návrhy knihy jízd i opakovaně, bez nutnosti notifikace uživatele. Po ověření vyřešení potíží, není podpora povinna informovat uživatele.

5. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD REGISTRACE A ZÁVAZNÝCH PODMÍNEK, INFORMACE O VÝKONU PRÁVA NA ODSTOUPENÍ ZÁVAZNÝCH PODMÍNEK

5.1 Informace o výkonu práva na odstoupení od závazných podmínek

Od provedeného nákupu registrace sub_entit za dané časové období prostřednictvím GKJ lze odstoupit během čtrnácti (14) dnů bez udání důvodů. Pro výkon vašeho práva na odstoupení nás prosím kontaktujte v rámci emailové korespondence na email info@internetstream.cz, včetně jednoznačného prohlášení s informací o Vašem rozhodnutí od registrace odstoupit. Obsah sdělení má volnou formu, musí z něj však jasně vyplývat, jakých entit, či sub_entit se odstoupení týká.

Pro zachování lhůty pro odstoupení od smlouvy postačuje, když sdělení o výkonu práva na odstoupení odešlete před uplynutím lhůty pro odstoupení. Právo odstoupit od smlouvy zanikne i před uplynutím lhůty čtrnácti (14) dnů, pokud v této lhůtě dojde k vygenerování výstupů KJ z GKJ a jejich stažení (dále jen VgVKJ) směrem k uživateli, a to ve formě PDF, CSV, XLS nebo XLSX.

5.2 Důsledky odstoupení od závazných podmínek

Jestliže od těchto závazných podmínek odstoupíte v předepsaných lhůtách, vrátíme vám mimo specifikované výjimky všechny platby, které jsme od vás obdrželi neprodleně a nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy nám bylo doručeno sdělení o vašem odstoupení od těchto podmínek. Pro tuto zpětnou platbu použijeme stejný platební prostředek, který jste použili při původní transakci, pokud s vámi v rámci komunikace nebylo výslovně dohodnuto jinak. V žádném případě vám nebudou z důvodu této zpětné platby účtovány náhrady.

Po vypořádání platby nazpět budou všechny sub_entity, kterých se odstoupení týká, odstraněny, přesunutím do archivu.

6. ODSTRANĚNÍ ÚČTU

6.1 Na přání uživatele

Pokud uživatel projeví zájem o zneplatnění účtu, z důvodu vnitřního provázání aplikace dojde k znevalidnění jeho účtu. Dále pak dojde k anonymizaci indetifikátorů uživatele, včetně jména, adresy, IČ, včetně SPZ. U vytvořených výstupů, které budou v momentu znevalidnění účtu v systému, dojde i k anonymizaci vzdáleností mezi jednotlivými body. Geolokační data zůstanou však i nadále v systému obsažena. Údaje o uživateli v systému zůstávají, a to z pohledu NOZ, zákona o účetnictví a zákona o DPH.

6.2 Užívání GKJ v rozporu s podmínkami

Pokud provozovatel zjistí, že uživatel užívá aplikaci GKJ v rozporu s těmito Všeobecnými obchodními a provozními podmínkami nebo zjistí, že je uživatel hrubým způsobem porušil má provozovatel právo na mimořádné a okamžité ukončení (smazání) profilů uživatele. Pokud uživatel na výzvu provozovatele neodstraní jeho pochybnosti o užívání GKJ v rozporu s těmito podmínkami ve lhůtě do 14 dnů (čtrnácti), má provozovatel právo na znevalidnění účtu tohoto uživatele. V souvislosti s tímto pak dojde k anonymizaci identifikátorů uživatele, včetně jména, adresy, IČ, včetně SPZ. Takto anonymizovaná data pak slouží ke kalibraci aplikace.

7. PODMÍNKY VYUŽÍVÁNÍ

Uživatel potvrzuje, že je starší 18 let a je tedy podle českého právního řádu plnoletý a plně způsobilý k právním úkonům, tak aby mohl účinně ve všech bodech akceptovat tyto Všeobecné obchodní a provozní podmínky GKJ. Uživatel v případě pochyb, a to na vyžádání, prokáže svou plnoletost předložením kopie pasu nebo občanského průkazu a kopie údajů bankovního spojení či platební karty, použitých k přihlášení, či k platbě.

Provedené registrace sub_entit či sub_entity uživatelem je zakázáno sdílet s jinými osobami, a to pro účely obcházení těchto Všeobecných obchodních a provozních podmínek GKJ, ve prospěch zpracování evidence dat jiných sub_entit. Uživatel se dále zavazuje, že žádným nezletilým osobám neposkytne úmyslně nebo z nedbalosti přístup ke GKJ. Uživatel sám odpovídá za utajení přístupových dat, která mu byla přenechána, vůči ostatním osobám.

Uživatel musí provozovatele co nejdříve informovat o změně svých osobních dat potřebných ke splnění tohoto vztahu.

Uživatel se zavazuje k zachování mlčenlivosti. Uživateli je bez výslovného, předchozího souhlasu provozovatele zakázáno šířit, zveřejňovat nebo jiným způsobem poskytovat třetím osobám nebo jim zpřístupňovat:

 • - jakoukoliv komunikaci, kterou uskutečňuje přes servisní platformu GKJ s provozovatelem,
 • - vyhotovovat kopie snímků rozhraní a textů, k nimž obdrží přístup prostřednictvím této služby.

Uživatel se zavazuje používat GKJ výlučně k interním rekonstrukčním účelům KJ.

Výstupy z GKJ neslouží jako náhrada za reálné vedení agendy dle platných zákonných povinností. Výstupy z GKJ pak zejména nenahrazují vedení evidence pro daňové účely, která má prokazovat výdaje v souvislosti s provozováním motorových vozidel.

Za jakoukoliv formu využívání mimo Všeobecné obchodní a provozní podmínky GKJ nenese provozovatel odpovědnost.

Výstupy pak dále nejsou určeny pro komunikaci se státními institucemi, a to pro dokládání provedených jízd na tom kterém vozu uživatele.

Uživatel se zavazuje používat GKJ pouze k účelům definovaným v těchto podmínkách a dále se zavazuje GKJ užívat v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Uživatel se zavazuje, že nebude provádět nic, co by mohlo jakýmkoliv způsobem ohrozit nebo bránit nerušenému provozu a dostupnosti služeb řešení GKJ.

Provozovatel GKJ neodpovídá za protiprávní použití výstupů. Při zjištění protiprávního použití výstupů je provozovatel GKJ oprávněn administrativně zamknout nebo vymazat příslušné profily a sub_entity. V případě pochybnosti má provozovatel GKJ právo na konečné rozhodnutí o přípustnosti pochybného užití. Neautorizované užívání/zhodnocení služeb řešení GKJ může být postiženo podle občanského práva a trestního práva.

Uživatel je povinen zasílat všechna sdělení vůči řešení GKJ buď e-mailem na adresy uvedené v řešení GKJ, nebo použít rozhraní, které je k tomu přímo určené. Provozovatel GKJ zasílá sdělení zaregistrovaným uživatelům zpravidla pomocí e-mailu, a to na e-mailové adresy uložené v profilu.

Uživatel tímto potvrzuje a souhlasí se skutečností, že část obsahu jím vložená na webovou stránku generator-knihy-jizd.cz je k dispozici provozovateli GKJ a část těchto dat může být anonymně poskytnuta dalším uživatelům. Jedná se o Geolokační data míst. Uživatel také sám užívá výhod takto poskytnutých dat ze společných oblastí databáze.

Uživatel si je vědom a souhlasí se zasíláním zpráv v zastoupení v zájmu ulehčení a zjednodušení úvodní komunikace a též v zájmu podpory vzájemné komunikace mezi uživatelem a provozovatelem GKJ.

8. REALIZACE PLATBY, NÁMITKY

Registrační poplatek je stanoven dle platného ceníku per auto a kalendářní rok zveřejněného na https://www.generator-knihy-jizd.cz/cenik/#cena.

Námitky proti případné výši registračních poplatků musí uživatel písemně vznést u provozovatele GKJ a zdůvodnit do 3(tří) týdnů po odepsání nákladů z účtu, popř. po obdržení faktury. Jestliže uživatel nevznese během této doby lhůty odůvodněné námitky, jsou náklady odepsané z účtu, popř. vyfakturované náklady pokládány za schválené.

Nepodstatná omezení služeb neopravňují k reklamaci. O nepodstatné omezení dostupnosti GKJ se jedná v případě, že kvalita dostupnosti služby klesne pod 90 % za celý kalendářní rok, kde je pro potřeby výpočtu provozován systém v režimu pondělí-pátek (7-19). Předpokladem pro oprávněnou reklamaci je, došlo k prolomení tohoto limitu.

9. OCHRANA DAT

Provozovatel GKJ přikládá bezpečnosti a ochraně dat uživatelů zvláštní důležitost. Provozovatel GKJ se zavazuje dodržovat zákonná ustanovení pro ochranu dat.

V rámci poskytování funkcí GKJ dochází k nutnému pořizování, ukládání, zpracování a využívání osobních dat. Osobní data jsou data obsahující údaje o osobních nebo věcných poměrech určitého nebo identifikovatelného uživatele – např. PSČ, domovská lokalita, fotografie a e-mailová adresa. V rámci registrované sub_entity jsou uvedené i další adresy. Dále jsou ukládána osobní nastavení, která uživatel zadá při užívání služeb řešení GKJ. Tím je zajištěno, že každý uživatel při opětovné návštěvě (nové připojení – při každém novém zalogování) opět najde osobní nastavení.

9.1 Další pořizování, zpracování a používání osobních dat.

Uživatel souhlasí s tím, aby v rámci portálu GKJ aplikace používala jím zadaná osobní data pro účely daňové evidence a vedení účetnictví. Dále uživatel výslovně uděluje souhlas k přijímání informací souvisejících se službami GKJ a vybraných kooperačních řešení, kromě jiného také s přijímáním e-mailových newsletterů řešení GKJ a vybraných kooperačních řešení. Uživatel souhlasí s tím, že v případě jeho přístupu ke službám GKJ , budou jeho data uložena v databázi GKJ.

Řešení GKJ vytváří uživatelské profily s použitím e-mailových účtů. Uživatel souhlasí s tím, aby společnost GKJ používala jeho anonymizovaná nebo pseudonymizovaná data pro účely reklamy, průzkumu trhu a úpravy a zlepšení služeb GKJ podle aktuální potřeby. Toto může zahrnovat i předání dat kooperačním partnerům.

9.2 Google Analytics

Dle nastavení toho kterého uživatele (skrze Nastavení soukromí a souborů cookies a sekce analytické účely při zvolené volbě) - Provozovatel GKJ používá také Google Analytics (GA), službu webové analýzy společnosti Google Inc. (dále jen ”Google”). Google Analytics používá tzv. ”cookies”, tedy textové soubory, které se uloží na počítači uživatele a umožňují analýzu používání webových stránek uživatelem. Informace vytvořené prostřednictvím cookies o používání těchto webových stránek (včetně IP adresy) jsou přenášeny na server Google v USA a tam jsou uloženy. Google použije tyto informace k vyhodnocení používání webových stránek uživatelem, k sestavení analýz o aktivitách webových stránek pro provozovatele webových stránek a k poskytování dalších služeb spojených s používáním webových stránek a internetu. Google poskytne tyto informace případně také třetím osobám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud třetí osoby zpracovávají tato data z pověření Google. Google nebude v žádném případě spojovat adresy IP uživatelů s jinými daty Google.

Dále provozovatel GKJ používá analytické programy různých jiných třetích stran, aby tím získané poznatky – anonymizovaným nebo pseudonymizovaným způsobem a v rámci zákonných ustanovení – použila k úpravě a zlepšení funkcí GKJ podle aktuální potřeby a k účelům reklamy a průzkumu trhu.

Pokud si ten který uživatel volbu nezvolil (skrze Nastavení soukromí a souborů cookies a sekce analytické účely) - GA ho neidentifikují.

10. UKONČENÍ REGISTRACE, PRODLOUŽENÍ

Uživatel může bezplatnou registraci podle předchozích kapitol kdykoliv ukončit bez uvedení důvodů. Ukončení se provede jednoduše odhlášením, a vyžádáním smazání profilu. Ukončení vyžaduje stejnou formu jako podání námitek.

Kromě toho má provozovatel GKJ právo na mimořádné a okamžité ukončení (smazání) profilů, jestliže uživatel hrubým způsobem poruší podmínky užívání upravené těmito Všeobecnými obchodními a provozními podmínkami. Provozovatel GKJ je v tomto případě oprávněn ihned zablokovat přístup uživatele k prostředí GKJ.

Provozovatel GKJ je kdykoliv oprávněn provozované řešení GKJ zcela nebo částečně zastavit. Uživatelům, kteří mají k okamžiku zastavení GKJ uhrazené registrace sub_entit, bude navrácena platba, pokud se tak stalo v období 2 týdnů po úhradě registrací sub_entit.

11. DUšEVNÍ VLASTNICTVÍ

Všechny prostředky v rámci GKJ na internetových stránkách použité texty, uživatelská prostředí, viditelná rozhraní, značky, loga, zvuky, hudba, kresby, strojový jazyk, programy, postupy, software a jiné technologie (společně "obsah"), to zahrnuje především, ale ne konečně design, strukturu, výběr, koordinaci a uspořádání takového obsahu obsaženého na internetových stránkách/aplikacích a/nebo ve službě, jsou ve výlučném vlastnictví, pod kontrolou nebo licencí provozovatele GKJ nebo odpovídajících vlastníků a jsou chráněné obchodními právy, copyrightem, patentovými a známkovými právy a dalšími právy k duševnímu vlastnictví a nekalé soutěži. Jakékoliv dovolené užívání je konečně upraveno těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, kromě toho je užívání možné jen s výslovným, předchozím souhlasem provozovatele GKJ . Není dovoleno internetové stránky/aplikace nebo jejich části kopírovat, reprodukovat, zveřejňovat, stahovat, předávat, veřejně zpřístupnit, zakódovat, překládat, zasílat nebo jakýmkoliv jiným způsobem distribuovat na jakýkoliv jiný počítač, server, internetové stránky, aplikace nebo jiné médium vhodné ke zveřejnění nebo distribuci nebo k jakémukoliv jinému komerčnímu podnikání, ledaže GKJ k tomu udělí předchozí, výslovný souhlas.

12. ODPOVĚDNOST

Provozovatel GKJ neodpovídá za to, že během používání řešení GKJ dojde k úspěšnému vygenerování finálních výstupů. Provozovatel GKJ se zavazuje k vyvíjení snah o maximalizaci užitku uživatele v rámci GKJ, ale neodpovídá za úspěch finalizovaného výstupu. Provozovatel GKJ poskytuje běžnou podporu uživateli na úrovni best practise bez stanoveného SLA/OLA.

Provozovatel GKJ neodpovídá za správnost vyhodnocení nebo sestavení jednotlivých výstupů KJ. Zpracování výsledků a porovnání s realitou je vždy odpovědností uživatele. Stejně tak i přegenerování výstupů KJ do odpovídající formy. Provozovatel GKJ proto ani nemůže odpovídat za správnost výsledků, ani za zpracování vstupů uživatele. Provozovatel GKJ neodpovídá za správnost údajů poskytnutých uživatelem prostřednictvím GKJ.

Provozovatel není odpovědný za formální a obsahovou správnost veškerých dat vkládaných do GKJ uživateli.

Provozovatel nenese odpovědnost za soulad vygenerovaných výstupů z GKJ s platnými obecně závaznými právními předpisy.

Provozovatel není odpovědný za jakoukoliv škodu způsobenou uživateli užíváním GKJ.

Provozovatel GKJ není odpovědný za jakoukoliv škodu způsobenou třetím osobám, kterým uživatel zpřístupnil užívání GKJ.

Provozovatel není povinen nahradit uživateli újmu vzniklou v důsledku nemožnosti užívat GKJ nebo v důsledku užití GKJ v rozporu s těmito podmínkami nebo závaznými právními předpisy.

Provozovatel rovněž nenese odpovědnost za neplnění či nesprávné plnění zákonných povinností uživatelů GKJ.

Provozovatel GKJ odpovídá za správnost provedení akcí při placené části časové registrace sub_entit. V ostatních případech je odpovědnost vyloučena.

Provozovatel GKJ neodpovídá za protiprávní jednání třetích osob. Zejména, ale ne konečně, provozovatel GKJ neodpovídá za:

 • - porušení podmínek užívání definovaných tímto dokumentem jinými uživateli
 • - neoprávněné získání informací o osobních datech uživatelů třetími osobami neoprávněným přístupem tzv. "hackerů" ke GKJ
 • - neodpovídá za stálou a nepřetržitou dostupnost GKJ
 • - za poruchy, výpadky a přerušení na základě vyšší moci nebo událostí
 • - právní postihy vyplývající z použití výstupů pro jiné než interní použití na straně uživatele

Zákonnost užívání GKJ je plnou odpovědností uživatele.

Uživatel nese veškerou odpovědnost za užívání GKJ třetími osobami, kterým užívání GKJ zpřístupní, jako by ji užíval sám.

13. OBECNÉ PODMÍNKY

Sídlo společnosti provozovatele Internet Stream s.r.o. je na adrese Lesní 960,Nové Město na Moravě. Prostředí GKJ je hostováno na cloud platformě v rámci ČR.

Pro tyto Všeobecné obchodní podmínky a všechny právní vztahy mezi uživatelem a provozovatelem GKJ platí české právo. Kromě toho se použijí národní práva pro ochranu spotřebitele jiných zemí, pokud je jejich použití závazné.

Jestliže jednotlivá ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek budou, nebo se stanou neplatnými nebo neúplnými, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena. Neplatné nebo neúplné ustanovení bude nahrazeno či doplněno ustanovením, které nejvíce odpovídá zamýšlenému ekonomickému výsledku.

Změnu Všeobecných obchodních a provozních podmínek GKJ může provozovatel provést kdykoliv. O změnu Všeobecných obchodních a provozních podmínek GKJ se nejedná tehdy, pokud provozovatel GKJ změní obsah poskytnutých funkcí nebo GKJ jako celku na základě zákonných ustanovení, pokud bude povinen přizpůsobit své obchodní podmínky nové legislativě. V případě změny podmínek upozorní provozovatel GKJ na změnu vyvěšením nových obchodních podmínek. Uživatel může vznést námitku proti změněným Všeobecným obchodním a provozním podmínkám GKJ během dvoutýdenní lhůty. Pokud uživatel nevznese námitku proti Všeobecným obchodním a provozním podmínkám GKJ během uvedené lhůty, platí pro tohoto uživatele nové Všeobecné obchodní a provozní podmínky GKJ ode dne uplynutí této lhůty.

13.1 Platnost změněných Všeobecných obchodních a provozních podmínek GKJ

Změněné Všeobecné obchodní a provozní podmínky GKJ vstoupí v platnost, jakmile budou online k dispozici na internetových stránkách/aplikacích. Jestliže bude uživatel nadále využívat prostředí GKJ platí, že změny akceptoval. Jestliže uživatel vznese námitku proti změněným Všeobecným obchodním podmínkám, má provozovatel GKJ právo okamžitě ukončit nebo změnit profil uživatele na neaktivní až do doby oboustranné akceptace Všeobecných obchodních a provozních podmínek GKJ.

Uživatelé se proto vyzývají, aby vzali na vědomí nejaktuálnější verzi Všeobecných obchodních a provozních podmínek GKJ , která je stále k dispozici online na internetových stránkách/aplikacích. Přítomnost uživatele na internetových stránkách/aplikacích předpokládá neomezenou akceptaci každé změny.

14. PLATBA

Po odeslání objednávky má Plátce možnost využít službu ePlatba+, která ho přesměruje na internetové bankovnictví jeho banky. Plátce prostřednictvím internet bankingu odešle Platbu. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti ComGate Payments a.s.

Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.

Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.

14.1 Opakované platby kartou

Pro úhradu objednávky má plátce možnost využít platbu kartou online. Při první platbě se zobrazí standardní platební brána, kde plátce zadá údaje o platební kartě a údaje pro 3-D Secure ověření, čímž je zajištěna nejvyšší možná úroveň zabezpečení. Karetní data budou uložena na straně banky. V případě další objednávky registrovaného plátce, po potvrzení objednávky, se zobrací pouze krátká notifikace "probíhá platba", plátce již není směrován na platební bránu a následně aplikace zobrazí výsledek platby.

15. GDPR SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH A ORGANIZAČNÍCH ÚDAJŮ

Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytujete souhlas k tomu, aby společnost Internet Stream, s.r.o., IČ: 24688711, se sídlem Lesní 960, Nové Město na Moravě, 592 31 Nové Město na Moravě, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 67690 (dále jako „správce“) zpracovávala Vaše osobní údaje dle dále uvedených podmínek.

15.1 Rozsah zpracování Vašich osobních údajů

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat v rozsahu, v jakém jste je poskytli v souvislosti s funkčním provozem aplikace generátor knihy jízd, konkrétně s přihlášením odběru mailových sdělení funkčního rázu (informace o vygenerovaném výstupu, informace - vložte tankování). Správce bude zpracovávat především jméno, příjmení, e‐mail, adresu nebo adresu provozovny, název organizace, popřípadně název vozu a jeho SPZ.

15.2 Účel zpracování Vašich osobních údajů

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat za účely podpory funkce aplikace.

15.3 Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování je tento Váš souhlas a skutečnost, že Vaše osobní údaje jsou nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů funkcionality generátoru knihy jízd. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 - (dále jako 'GDPR').

15.4 Doba, po níž budou Vaše osobní údaje zpracovávány

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat v souvislosti s účelem podpory funkcionality generátoru knihy jízd po dobu 10 let od udělení souhlasu správci, nebo 10 let od posledního nákupu. Pokud dojde k nákupu služby a následně v době kratší než 10 let dojde k odvolání Vašeho souhlasu, budou Vaše data zpracovávána po dobu 10 let od posledního nákupu.

15.5 Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Tento Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailu na adresu: info@internetstream.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas.

15.6 Kontaktní údaje správce

Správce můžete kontaktovat na emailu: info@internetstream.cz či písemně na adrese provozovny správce (Lesní 960, 592 31 Nové Město na Moravě). Správce je oprávněn požadovat prokázání Vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněným osobám k Vašim osobním údajům. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění právních povinností správce může být veškerá komunikace mezi Vámi a správcem monitorována.

15.7 Vaše práva související s ochranou Vašich osobních údajů

Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas, opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, výmazu a další práva stanovená v GDPR.

15.8 Právo vznést námitku

pMáte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, jestliže je správce zpracovává pro účely přímého marketingu. Námitku je nutné podat správci. V případě, že vznesete námitku proti zpracování za účelem přímého marketingu, správce osobní údaje v tomto rozsahu dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 21 GDPR.

15.9 Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Kdykoliv můžete podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

16. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud jste zákazníkem generátoru knihy jízd, odběratelem zpráv nebo návštěvníkem webu, uvedli jste v našem systému své osobní údaje. Jako provozovatel zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. V Kapitole 15. GDPR Souhlas se zpracováním osobních a organizačních údajů je uveden detailní popis přístupu k Vašim osobním datům. Níže uvádíme důležité detaily z pohledu správy informací.

16.1 Kdo je správce?

Správce osobních údajů je společnost Internet Stream s.r.o., Lesní 960, Nové Město na Moravě, která provozuje webovou stránku https://www.generator-knihy-jizd.cz. Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem provozu aplikace generátor knihy jízd.

16.2 Kontaktní údaje

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na e-mailu: info@internetstream.cz.

16.3 Soulad s legislativou

Jako správce Vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

 • - Zpracováváme Vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
 • - dle GDPR plníme informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
 • - dle pravidel GDPR Vám umožňujeme jednotlivé souhlasy revidovat.

16.4 Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, a to z následujících důvodů:

 • - poskytování služeb,
 • - plnění smlouvy.

Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, jméno a příjmení, adresa, jsou nezbytné k plné funkci aplikace https://www.generator-knihy-jizd.cz. Výslovně pak jde o zaslání přístupů do aplikace, zasílání zpráv podpory při řešení Vámi identifikovaných stavů, včetně vedení účetnictví.

Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail jsou nezbytné pro doručení daňových dokladů z aplikace.

Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, jméno a příjmení, adresa, popřípadě IČO, DIČ evidujeme 10 let od poslední objednávky.

Vaše osobní údaje budou vedeny v aplikaci po dobu běhu zákonných lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

16.5 COOKIES

Při procházení aplikace https://www.generator-knihy-jizd.cz se nyní dělí cookies do dvou skupin. Technicky nezbytné cookies a cookies analytické. V případě povolení analytických cookies zpracováváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte.

Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek patří do skupiny analytických cookies. Toto nastavuje sám uživatel v Nastavení soukromí a souborů cookies a sekce analytické účely.

16.6 Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Vaše osobní údaje chráníme za použití běžných postupů pro provoz nekritických aplikací v prostředí internetu.

16.7 Předání osobních údajů třetím osobám

K výstupům z Vašich osobních údajů mají přístup i naši smluvní partneři a spolupracovníci.

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů.

Primárně to jsou podpůrné procesy, funkcionality či platformy:

 • - Smartsupp s.r.o. (online chat podpory), IČO 03668681 (vidí Váš Email – aktuální IP adresu - verzi os, verzi prohlížeče),
 • - Google (vidí verzi os, verzi prohlížeče + aktuální navštívenou stránku), detail informací zavisí na Nastavení soukromí a souborů cookies - sekce analytické účely,
 • - účetní poradenství Ing. Pavel Fajmon, IČO 66531217 (zpracovává vystavené daňové doklady).

16.8 Předávání dat mimo Evropskou unii

Veškeré zpracování osobních údajů je prováděno na území EU.

16.9 Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info@internetstream.cz.

16.10 Právo na informace

Máte právo seznámit se s našimi informačními zásadami zpracování osobních údajů.

16.11 Právo na zjištění stavu

Máte právo na přehled jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a proč. Na základě Vašeho požadavku dokládáme ve lhůtě 30 dní.

16.12 Právo na doplnění a změnu osobních údajů

Máte právo na možnost doplňovat své osobní údaje.

16.13 Právo na omezení zpracování

Máte právo na omezení využití rozsahu osobních údajů nebo účelů zpracování (například omezení mail notifikací pro První tankování,Nové tankování, Dopřesnění tankování, Místa, kam jezdíte aj.)

16.14 Právo na přenositelnost

Máte právo na výstup Vašich osobních údajů ve strojově čitelné podobě. Na základě Vašeho požadavku dokládáme ve lhůtě 30 dní.

16.15 Právo na výmaz (být zapomenut)

Vaším dalším právem je právo na výmaz Vašich osobních údajů (být zapomenut). V takovém případě takovém případě dojde k anonymizaci Vašich osobních údajů strojovou změnou, vyjma těch, na které se uplatňuje další legislativa (např. evidence vystavených daňových dokladů po lhůtu stanovenou zákonem). Zajištění této operace bude provedeno do 30 dní.

16.16 Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Máte právo obracet se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

16.17 Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

Jednotlivé emaily zasílané z aplikace generátor knihy jízd slouží jako Vaše podpora.

Jednotlivé stavy, při kterých aplikace odesílá emaily je možné editovat ve Vašem uživatelském profilu.

Daňové doklady odesíláme vždy emailem.

16.18 Mlčenlivost

Jako společnost zajišťujeme, že mimo podpůrných procesů jako jsou daňová agenda a support chat, neumožňujeme žádné další straně přístup k Vaším datům. Za třetí stranu nepovažujeme výkonnou moc složek státu.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 18.5.2018.

17. PLATNOST PODMÍNEK

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 24.2.2020 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici v sídle Internet Stream s.r.o. nebo elektronicky na www.generator-knihy-jizd.cz/obchodni-podminky/.

Pokud nedojde na straně Generátoru knihy jízd ke změně obchodních podmínek v oblastech GDPR a ochrany osobních údajů, bude forma ohlášení těchto podmínek formou zveřejnění na této stránce.