Registrace

E-mailová adresa slouží k přihlášení.
Heslo ukládáme v šifrované podobě.
Data se pokusíme načíst z ARESu.

Obchodní podmínky platné do 17.5.2018.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

TytoVšeobecné obchodní a provozní podmínky GKJdefinují podmínky, za nichž lze užívat prostředků portálu generator-knihy-jizd.cz (dále jen "GKJ"), jehož funkce byly vytvořené společností Internet Stream s.r.o., Lesní, Nové Město na Moravě, dále jen provozovatel. Pro všechny uživatele GKJ jsou podmínky platné, nezávisle na tom, zda je užívání bezplatné nebo placené, popř. zda k užívání dochází na území České republiky nebo mimo ni. TytoVšeobecné obchodní a provozní podmínky GKJjsou závazné pro všechny operace prováděné na úrovni GKJ. Odlišné obchodní podmínky uživatele nebudou akceptovány. Registrací uživatel potvrzuje, že siVšeobecné obchodní a provozní podmínky GKJpřečetl a porozuměl jim a že s nimi souhlasí. Uživatel akceptujeVšeobecné obchodní a provozní podmínky GKJtím, že je potvrdí kliknutím na příslušnou obrazovku v rámci registrace.

2. PROVOZOVANÉ ŘEŠENÍ A PŘEDMĚT PLNĚNÍ

2.1 Provozované řešení

Pro účely Všeobecných obchodních a provozních podmínek GKJ je provozovaným řešením portál GKJ.

2.2 Předmět plnění

Předmětem plnění mezi provozovatelem a uživatelem je zpoplatněná registrace sub_entit (změna příznaku TRIAL na PAID) v rámci GKJ a to v ročním intervaluper sub_entita. Užívání poskytovaných funkcí v rámci GKJ je zdarma pro registrované uživatele. Společnost Internet Stream s.r.o. provozuje systém GKJ v režimu best-effort.

Jednotlivá specifikační data a datové bloky jsou uloženy do databáze GKJ. Geolokační údaje (adresy zadaných bodů) mohou být využity anonymně u ostatních registrovaných uživatelů GKJ a to z důvodu výkonové optimalizace.

3. REGISTRACE

Užívání funkcí GKJ je založeno na registraci uživatele. Uživatel tak uzavře bezplatný poměr s provozovatelem GKJ, který se řídí podle těchto Všeobecných obchodních a provozních podmínek GKJ. Všechny funkce jsou přístupné po registraci. Platnost profilu uživatele není omezena. Platnost a prezence v GKJ u zavedených sub_entit uživatele není omezena. Jediné omezení je v aktivním zvoleném období a to pro tu kterou sub_entitu, které je definované rokem jako zpoplatněným obdobím. Mimo toto období má uživatel možnost aktivně pracovat pouze s jednou sub-entitou v režimu TRIAL.

Veškeré funkce GKJ, provozní nastavení, algoritmické zpracování jsou nezpoplatněné. Společnost Internet Stream s.r.o. upozorní uživatele před vypršením platné registrace sub-entity s notifikací. Uživatel si následně zvolí časové období, na které si přeje prodloužit registraci sub_entity z nabízených variant časového období.. Uživatel opakovaně potvrzuje Všeobecné obchodní a provozní podmínky GKJ, že zadá své platební informace a zvolí prodloužení registrace sub_entit kliknutím na pole "Provést platbu". Uživatelem zadané definované období se po úspěšně provedené platbě prodlouží. Uživatel i bez prodloužení registrace může využívat GKJ v dovolených režimech a platných obdobích.

Využívání je k dispozici jen uživatelům, kteří dovršili 18. let, nezletilým není využívání povoleno.

4. VKLÁDANÁ DATA A PODPORA

4.1 Rozlišení dat uživatele

Uživatelé vkládají do GKJ údaje o stavech vozidla, informace o tankování, informace o místech kam jezdit, informace o svých jízdách, dovolených aj. Na tyto data je pohlíženo jako na data Uživatele. Do těchto dat, bez souhlasu uživatele provozovatel nezasahuje. Kolem těchto dat je vytvářen návrh knihy jízd, na který je pohlíženo tak, ženeníduševním bohatstvím uživatele. Pokud si uživatel přeje uchovat jednotlivé verze, musí tak učinit manuálně. Pro účely rollbacku od jednoho návrhu k druhé verzi návrhu knihy jízd provozovatel neposkytuje žádnou podporu.

4.2 Online formulář podpory

GKJ obsahuje i online formulář pro podporu. Podpora je provozována na úrovni best effort – tedy dle kapacity a možnosti na straně provozovatele. Placenou podporu je možné zakoupit nad rámec zpoplatněného období. Placená podpora je poskytována především v pracovní dobu PO-Pá 9-16.

4.3 Obecné postupy pro podporu

Pokud uživatel nahlásí jakýkoli problém ohledně výstupu pohlíží se na aktuálně vygenerovaný návrh knihy jízd jako na nevalidní. Jak je výše zmíněno, tým podpory aplikace má právo nad zadanými daty uživatele provést přegenerování návrhu knihy jízd, pro kontrolu validity nastavení. To platí i pro uzamčené období návrhu knihy jízd. Po nahlášení problémů uživatele má provozovatel právo generovat návrhy knihy jízd i opakovaně, bez nutnosti notifikace uživatele. Po ověření vyřešení potíží, není podpora povinna informovat uživatele.

5. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ REGISTRACE A ZÁVAZNÝCH PODMÍNEK, INFORMACE O VÝKONU PRÁVA NA ODSTOUPENÍ ZÁVAZNÝCH PODMÍNEK

5.1 Informace o výkonu práva na odstoupení od závazných podmínek

Od provedeného nákupu registrace sub_entit za dané časové období prostřednictvím GKJ, lze odstoupit během čtrnácti(14) dnů bez udání důvodů. Pro výkon vašeho práva na odstoupení nás prosím kontaktujte v rámci emailové korespondence na emailodstupeni@generator-knihy-jizd.cz, včetně jednoznačného prohlášení s informací o Vašem rozhodnutí od registrace odstoupit. Sdělení je volnou formou, kde však musí být jasné jakých entit, či sub_entit se odstoupení týká.

Pro zachování lhůty pro odstoupení od smlouvy postačuje, když sdělení o výkonu práva na odstoupení odešlete před uplynutím lhůty pro odstoupení. Právo odstoupit od smlouvy zaniká i ve lhůtě čtrnácti (14) dnů pokud došlo k vygenerování výstupů KJ z GKJ a jejich stažení (dále jen VgVKJ) směrem ke klientovi a to ve formě PDF, či CSV.

5.2 Důsledky odstoupení od závazných podmínek

Jestliže od těchto závazných podmínek odstoupíte v předepsaných lhůtách a mimo specifikované výjimky, vrátíme vám všechny platby, které jsme od vás obdrželi neprodleně a nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy nám bylo doručeno sdělení o vašem odstoupení od těchto podmínek. Pro tuto zpětnou platbu použijeme stejný platební prostředek, který jste použili při původní transakci, pokud s vámi v rámci komunikace nebylo výslovně dohodnuto jinak. V žádném případě vám nebudou z důvodu této zpětné platby účtovány náhrady.

Po vypořádání platby nazpět budou všechny sub_entity, kterých se to týká, odstraněny, přesunutím do archivu.

6. ODSTRANĚNÍ ÚČTU

6.1 Na přání uživatele

Pokud uživatel projeví zájem o zneplatnění účtu, z důvodu vnitřního provázání aplikace dojde k znevalidněnní jeho účtu. Dále pak dojde k anonymizaci indetifikátorů uživatele, včetně jména, adresy, IČ, včetně SPZ. Data, která jsou tím dojde i k anonymizaci vzdáleností mezi jednotlivými body. Ta samá data jsou však i nadále v systému obsažena a to z pohledu NOZ, zákona o účetnictví a zákona o DPH.

6.2 Z důvodu rozporu podmínek využití

Pokud provozovatel zjistí že používání aplikace GKJ ji mimo podmínky užívání upravené těmito Všeobecnými obchodními a provozními podmínkami, či je uživatel hrubým způsobem poruší má právo provozovatel na mimořádné a okamžité ukončení (smazání) profilů uživatele. Pokud uživatel neodstraní pochybnost provozovatele, dojde k znevalidněnní jeho účtu. Dále pak dojde k anonymizaci indetifikátorů uživatele, včetně jména, adresy, IČ, včetně SPZ. Data, která jsou tím dojde i k anonymizaci vzdáleností mezi jednotlivými body. Ta samá data jsou však i nadále v systému obsažena a to z pohledu NOZ, zákona o účetnictví a zákona o DPH. Takto anonymizovaná data pak slouží ke kalibraci aplikace.

7. PODMÍNKY VYUŽÍVÁNÍ

Uživatel potvrzuje, že je podle zákonů své země starší 18 let a je tedy plnoletý a plně způsobilý k právním úkonům, tak aby mohl právně účinně ve všech bodech akceptovat tyto Všeobecné obchodní a provozní podmínky GKJ. Uživatel v případě pochyb, a to na vyžádání, prokáže svou plnoletost předložením kopie pasu nebo občanského průkazu a kopie údajů bankovního spojení či platební karty, použitých k přihlášení, či k platbě.

Provedené registrace sub_entit či sub_entity uživatelem je zakázáno sdílet s jinými osobami a to pro účely obcházení těchto Všeobecných obchodních a provozních podmínek GKJ, ve prospěch zpracování evidence dat jiných sub_entit. Uživatel se dále zavazuje, že žádným nezletilým osobám neposkytne úmyslně nebo z nedbalosti přístup ke GKJ. Uživatel sám ručí za utajení přístupových dat, která mu byla přenechána, vůči ostatním osobám.

Uživatel musí provozovatele co nejdříve informovat o změně svých osobních dat potřebných ke splnění tohoto vztahu.

Uživatel se zavazuje k zachování mlčenlivosti. Uživatelovi je bez výslovného, předchozího souhlasu provozovatele zakázáno šířit, zveřejňovat nebo jiným způsobem poskytovat třetím osobám nebo jim zpřístupňovat:

  • jakoukoliv komunikaci, kterou uskutečňuje přes servisní platformu GKJ s provozovatelem,
  • vyhotovovat kopie snímků rozhraní a textů, k nimž obdrží přístup prostřednictvím této služby.

Uživatel se zavazuje používat GKJ výlučně k rekonstrukčním účelům KJ, výstupy z GKJ neslouží jako náhrada za reálné vedení agendy dle platných zákonných povinností. Za jakoukoliv formu využívání mimo Všeobecné obchodní a provozní podmínky GKJ nenese provozovatel odpovědnost.

Uživatel se zavazuje dodržovat podmínky užívání GKJ a je výslovně zakázáno využívat funkcí GKJ k účelům zneužívání.

Uživatel se zavazuje, že nebude provádět nic, co by mohlo jakýmkoliv způsobem ohrozit nebo bránit nerušenému provozu a dostupnosti služeb řešení GKJ.

Provozovatel GKJ neručí za protiprávní použití výstupů. Při zjištění protiprávního použití výstupů je provozovatel GKJ oprávněn administrativně zamknout nebo vymazat příslušné profily a sub_entity. V případě pochybnosti má provozovatel GKJ právo na konečné rozhodnutí o přípustnosti pochybného užití. Neautorizované užívání/zhodnocení služeb řešení GKJ bude stíháno podle občanského práva a trestního práva.

Uživatel je povinen zasílat všechna sdělení vůči řešení GKJ buď e-mailem na adresy uvedené v řešení GKJ, nebo použít rozhraní které je k tomu přímo určené. Provozovatel GKJ zasílá sdělení zaregistrovaným uživatelům zpravidla pomocí e-mailu a to na e-mailové adresy uložené v profilu.

Uživatel tímto potvrzuje a souhlasí se skutečností, že část obsahu vložený ním na webovou stránku generator-knihy-jizd.cz je k dispozici provozovateli GKJ a část těchto dat může být anonymně poskytnuta dalším uživatelům. Jedná se Geolokační data míst. Uživatel také sám užívá výhod takto poskytnutých dat ze společných oblastí databáze.

Klient si je vědom a souhlasí se zasíláním zpráv v zastoupení v zájmu ulehčení a zjednodušení úvodní komunikace a též v zájmu podpory vzájemné komunikace mezi uživatelem a provozovatelem GKJ.

8. REALIZACE PLATBY, NÁMITKY

Námitky proti případné výši registračních poplatků musí uživatel písemně vznést u provozovatele GKJ a zdůvodnit do 3(tří) týdnů po odepsání nákladů z účtu, popř. po obdržení faktury. Jestliže uživatel nevznese během této doby lhůty odůvodněné námitky, jsou náklady odepsané z účtu, popř. vyfakturované náklady pokládány za schválené.

Nepodstatná omezení služeb neopravňují k reklamaci. O nepodstatné omezení dostupnosti GKJ se jedná v případě, že kvalita dostupnosti služby klesne pod 90% za celý kalendářní rok, kde je pro potřeby výpočtu provozován systém v režimu pondělí-pátek (7-19). Předpokladem pro oprávněnou reklamaci je, došlo k prolomení tohoto limitu.

9. OCHRANA DAT

Provozovatel GKJ přikládá bezpečnosti a ochraně dat uživatelů zvláštní důležitost. Provozovatel GKJ se zavazuje dodržovat zákonná ustanovení pro ochranu dat.

V rámci poskytování funkcí GKJ dochází k nutnému pořizování, ukládání, zpracování a využívání osobních dat. Osobní data jsou data obsahující údaje o osobních nebo věcných poměrech určitého nebo identifikovatelného uživatele – např. PSČ, domovská lokalita, fotografie a e-mailová adresa. V rámci registrované sub_entity jsou uvedené i další adresy. Dále jsou ukládána osobní nastavení, která uživatel zadá při užívání služeb řešení GKJ. Tím je zajištěno, že každý uživatel při opětovné návštěvě (nové připojení – při každém novém zalogování) opět najde osobní nastavení.

9.1 Další pořizování, zpracování a používání osobních dat.

Uživatel souhlasí s tím, aby v rámci portálu GKJ aplikace používala jím zadaná osobní data pro účely daňové evidence a vedení účetnictví. Dále uživatel výslovně uděluje souhlas k přijímání informací souvisejících se službami GKJ a vybraných kooperačních řešení, kromě jiného také s přijímáním e-mailových newsletterů řešení GKJ a vybraných kooperačních řešení. Uživatel souhlasí s tím, že v případě jeho přístupu ke službám GKJ , budou jeho data uložena v databázi GKJ.

Řešení GKJ vytváří uživatelské profily s použitím e-mailových účtů. Uživatel souhlasí s tím, aby společnost GKJ používala jeho anonymizovaná nebo pseudonymizovaná data pro účely reklamy, průzkumu trhu a úpravy a zlepšení služeb GKJ podle aktuální potřeby. Toto může zahrnovat i předání dat kooperačním partnerům.

9.2 Google Analytics

Provozovatel GKJ používá také Google Analytics, službu webové analýzy společnosti Google Inc. (dále jen ”Google”). Google Analytics používá tzv. ”cookies”, tedy textové soubory, které se uloží na počítači uživatele a umožňují analýzu používání webových stránek uživatelem. Informace vytvořené prostřednictvím cookies o používání těchto webových stránek (včetně IP adresy) jsou přenášeny na server Google v USA a tam jsou uloženy. Google použije tyto informace k vyhodnocení používání webových stránek uživatelem, k sestavení analýz o aktivitách webových stránek pro provozovatele webových stránek a k poskytování dalších služeb spojených s používáním webových stránek a internetu. Google poskytne tyto informace případně také třetím osobám, pokud je to zákonně předepsané nebo pokud třetí osoby zpracovávají tato data z pověření Google. Google nebude v žádném případě spojovat adresy IP uživatelů s jinými daty Google. Uživatel je oprávněný zamezit instalaci těchto cookies odpovídajícím nastavením prohlížeče; uživatel se ovšem upozorňuje na to, že v tomto případě nebude případně moci v celém rozsahu používat všechny funkce těchto webových stránek. Používáním těchto webových stránek souhlasí uživatel se zpracováním požadovaných dat ze strany Google výše popsaným způsobem a k výše uvedenému účelu.

Dále provozovatel GKJ používá analytické programy různých jiných třetích stran, aby tím získané poznatky – anonymizovaným nebo pseudonymizovaným způsobem a v rámci zákonných ustanovení – použila k úpravě a zlepšení funkcí GKJ podle aktuální potřeby a k účelům reklamy a průzkumu trhu.

Uživatel registrací souhlasí s užíváním svých dat popsaným v předcházejících ustanoveních.

10. UKONČENÍ REGISTRACE, PRODLOUŽENÍ

Uživatel může bezplatnou registraci podle předchozích kapitol kdykoliv ukončit bez uvedení důvodů. Ukončení se provede jednoduše odhlášením, a vyžádáním o smazání profilu. Forma je stejná jako podání ostatních námitek.

Kromě toho má provozovatel GKJ právo na mimořádné a okamžité ukončení (smazání) profilů jestliže uživatel hrubým způsobem poruší podmínky užívání upravené těmito Všeobecnými obchodními a provozními podmínkami. Provozovatel GKJ je v tomto případě oprávněn ihned zablokovat přístup uživatele k prostředí GKJ.

Provozovatel GKJ je kdykoliv oprávněn provozované řešení GKJ zcela nebo částečně zastavit. Uživatelům, kteří mají k okamžiku zastavení GKJ uhrazené registrace sub_entit, bude navrácena platba pokud se tak stalo v období 2 týdnů po úhradě registraci sub_entit.

11. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Všechny prostředky v rámci GKJ na internetových stránkách použité texty, uživatelská prostředí, viditelná rozhraní, značky, loga, zvuky, hudba, kresby, strojový jazyk, programy, postupy, software a jiné technologie (společně "obsah"), to zahrnuje především, ale ne konečně design, strukturu, výběr, koordinaci a uspořádání takového obsahu obsaženého na internetových stránkách/aplikacích a/nebo ve službě, se nachází ve výlučném vlastnictví, pod kontrolou nebo licencí provozovatele GKJ nebo odpovídajících vlastníků a jsou chráněné obchodními právy, copyrightem, patentovými a známkovými právy a dalšími právy k duševnímu vlastnictví a nekalé soutěži. Jakékoliv dovolené užívání je konečně upraveno těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, kromě toho je užívání možné jen s výslovným, předchozím souhlasem provozovatele GKJ . Není dovoleno internetové stránky/aplikace nebo jejich části kopírovat, reprodukovat, zveřejňovat, stahovat, předávat, veřejně zpřístupnit, zakódovat, překládat, zasílat nebo jakýmkoliv jiným způsobem distribuovat na jakýkoliv jiný počítač, server, internetové stránky, aplikace nebo jiné médium vhodné ke zveřejnění nebo distribuci nebo k jakémukoliv jinému komerčnímu podnikání, ledaže GKJ k tomu udělí předchozí, výslovný souhlas.

12. RUČENÍ

Provozovatel GKJ neručí za to, že během používání řešení GKJ dojde k úspěšnému vygenerování finálních výstupů. Provozovatel GKJ se zavazuje k vyvíjení snah o maximalizaci užitku uživatele v rámci GKJ, ale neručí ale za úspěch finalizovaného výstupu. Provozovatel GKJ provozuje běžnou podporu uživateli na úrovni best practise bez stanoveného SLA/OLA.

Provozovatel GKJ neručí za správnost vyhodnocení nebo sestavení jednotlivých výstupů KJ. Zpracování výsledků a porovnání s realitou je vždy odpovědností uživatele. Stejně tak i přegenerování výstupů KJ do odpovídající formy. Provozovatel GKJ proto ani nemůže ručit za správnost výsledků, ani za zpracování vstupů uživatele. Provozovatel GKJ neručí za správnost údajů poskytnutých uživatelem prostřednictvím GKJ .

Provozovatel GKJ neručí za protiprávní jednání třetích osob. Zejména, ale ne konečně, provozovatel GKJ neručí za:

  • porušení podmínek užívání definovaných tímto dokumentem jinými uživateli
  • neoprávněné získání informací o osobních datech uživatelů třetími osobami neoprávněným přístupem tzv. "hackerů" ke GKJ

Provozovatel GKJ neručí za stálou a nepřetržitou dostupnost GKJ. Provozovatel GKJ zejména neručí za poruchy, výpadky a přerušení na základě vyšší moci nebo událostí.

Provozovatel GKJ ručí za správnost provedení akcí při placené části časové registrace sub_entit. V ostatních případech je ručení vyloučeno.

13. OBECNÉ PODMÍNKY

Sídlo společnosti provozovatele Internet Stream s.r.o. je na adrese Lesní 960,Nové Město na Moravě. Prostředí GKJ je hostováno na cloud platformě v rámci ČR.

Pro tyto Všeobecné obchodní podmínky a všechny právní vztahy mezi uživatelem a provozovatelem GKJ platí české právo. Kromě toho se použijí národní práva pro ochranu spotřebitele jiných zemí, pokud je jejich použití závazné.

Jestliže jednotlivá ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek budou, nebo se stanou neplatnými nebo neúplnými, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena. Neplatné nebo neúplné ustanovení bude nahrazeno či doplněno ustanovením, které nejvíce odpovídá zamýšlenému ekonomickému výsledku.

Změnu Všeobecných obchodních a provozních podmínek GKJ může provozovatel provést kdykoliv. O změnu těchto Všeobecných obchodních a provozních podmínek GKJ se nejedná tehdy, pokud provozovatel GKJ změní obsah poskytnutých funkcí nebo GKJ jako celku na základě zákonných ustanovení a bude tím nucen přizpůsobit své obchodní podmínky nové legislativě. V případě změny upozorní GKJ vyvěšením nových obchodních podmínek. Uživatel může vznést námitku proti změněným Všeobecným obchodním a provozním podmínkám GKJ během dvoutýdenní lhůty. Provozovatel GKJ v rámci nového znění je stanovena lhůta pro podání námitek 2 týdny. Pokud uživatel nevznese námitku proti Všeobecným obchodním a provozním podmínkám GKJ během uvedené lhůty, platí pro tohoto uživatele nové Všeobecné obchodní a provozní podmínky GKJ ode dne uplynutí lhůty.

13.1 Platnost změněných Všeobecných obchodních a provozních podmínek GKJ

Změněné Všeobecné obchodní a provozní podmínky GKJ vstoupí v platnost, jakmile budou online k dispozici na internetových stránkách/aplikacích. Jestliže bude uživatel nadále využívat prostředí GKJ , vychází se z toho, že změny akceptoval. Jestliže uživatel vznese námitku proti změněným Všeobecným obchodním podmínkám, má provozovatel GKJ právo okamžitě ukončit změnit profil uživatele na neaktivní až do doby oboustranné akceptace Všeobecných obchodních a provozních podmínek GKJ.

Uživatelé se proto vyzývají, aby vzali na vědomí nejaktuálnější verzi Všeobecných obchodních a provozních podmínek GKJ , která je stále k dispozici online na internetových stránkách/aplikacích. Přítomnost uživatele na internetových stránkách/aplikacích předpokládá neomezenou akceptaci každé změny.

14. PLATBA

Po odeslání objednávky má Plátce možnost využít službu ePlatba+, která ho přesměruje na internetové bankovnictví jeho banky. Plátce prostřednictvím internet bankingu odešle Platbu. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti ComGate Payments a.s.

Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran.Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.

Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům svýjimkou zpracovatelů plateb.

14.1 Opakované platby kartou

Pro úhradu objednávky má plátce možnost využít platbu kartou online. Při první platbě se zobrazí standardní platební brána, kde plátce zadá údaje o platební kartě a údaje pro 3-D Secure ověření, čímž je zajištěna nejvyšší možná úroveň zabezpečení. Karetní data budou uložena na straně banky. V případě další objednávky registrovaného plátce, po potvrzení objednávky, se zobrací pouze krátká notifikace "probíhá platba", plátce již není směrován na platební bránu a následně aplikace zobrazí výsledek platby.

15. PLATNOST PODMÍNEK

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 3. 2018 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici v sídle Internet Stream s.r.o. nebo elektronicky nawww.generator-knihy-jizd.cz/obchodni-podminky/.

*) Povinné položky